ΟΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚAΝΟΝΤΑΣ ΧΡHΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜAΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΠΟΦΑΣIΣΑΜΕ ΣΤΙΣ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜO ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚOΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΗΡΕΤΕI ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ AΡΘΡΟ 29 ΤΟΥ ΝOΜΟΥ 3023/2002, ΠΑΡ. 1. ΟΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟI ΠΡΕΣΒΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΧEΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΑΝΕΚΤΙΚOΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ, ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚOΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ EΚΦΡΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕIΑΣ, ΤΟΥ ΔΙΑΛOΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΝOΗΣΗΣ.

ΚΟΜΜΑ

ΤIΤΛΟΣ

ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚO ΚOΜΜΑ ΜΕ ΤIΤΛΟ ΟΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟI (ΑΓΓΛ. THE PROGRESSIVES).

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚO

EΜΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕI Η ΦΡAΣΗ ΟΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟI ΣΕ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ. ΟΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟI EΧΟΥΝ ΣΦΡΑΓIΔΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟIΑ ΑΝΑΓΡAΦΕΤΑΙ Η ΕΠΩΝΥΜIΑ ΤΟΥΣ.

EΔΡΑ

ΟΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟI EΧΟΥΝ EΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘHΝΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚA OΠΟΥ ΥΠAΡΧΟΥΝ EΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛIΤΕΣ. Η ΙΣΤΟΣΕΛIΔΑ PROGRESSIVES.GR ΑΠΟΤΕΛΕI ΒΑΣΙΚO ΕΡΓΑΛΕIΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚH ΙΔΙΟΚΤΗΣIΑ ΤΟΥ ΚOΜΜΑΤΟΣ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΒΑΣΙΚEΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚEΣ ΑΡΧEΣ

· ΟΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟI ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΟ ΜEΓΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤO ΒΑΘΜO ΤΙΣ ΝEΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓIΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤO.
· ΤΑ ΜEΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΑΡIΣΤΑΝΤΑΙ ΜΕ ΚAΘΕ ΔΙΑΘEΣΙΜΟ ΤΡOΠΟ ΣΕ OΠΟΙΟ ΜEΛΟΣ ΤΟΥΣ ΔEΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚEΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚEΣ H ΠΟΛΙΤΙΚEΣ ΕΠΙΘEΣΕΙΣ.
· Η ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠOΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΑΣIΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΦAΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧEΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤHΣ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ.
· Η ΟΡΓAΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΚΑΙ ΔΡAΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΚΟΠΕI ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚH ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠOΨΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΜEΛΗ ΤΟΥΣ.
· ΟΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚA. ΟΙ ΑΠΟΦAΣΕΙΣ OΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓAΝΩΝ ΛΑΜΒAΝΟΝΤΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚA.

ΜEΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΜEΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΠΟΡΕI ΝΑ ΕIΝΑΙ ΚAΘΕ ΠΟΛIΤΗΣ ΠΟΥ EΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ 18Ο EΤΟΣ, ΖΕΙ ΚΑΙ ΕΡΓAΖΕΤΑΙ ΝOΜΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚHΣ EΝΩΣΗΣ, ΑΠΟΔEΧΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡOΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚO ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΕI ΝΑ ΣΥΜΒAΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠIΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤOΧΩΝ ΤΟΥΣ.

ΕΓΓΡΑΦH · ΔΙΑΓΡΑΦH ΜEΛΟΥΣ

Η ΕΓΓΡΑΦH ΜEΛΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕIΤΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚA. ΚAΘΕ ΝEΑ ΑIΤΗΣΗ ΕΓΚΡIΝΕΤΑΙ ΑΠO ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤEΣ ΤΟΥ ΚOΜΜΑΤΟΣ. Η ΕΓΓΡΑΦH ΣΤΟ ΚOΜΜΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠO ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟIΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΜEΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚO ΤOΠΟ PROGRESSIVES.GR. Η ΔΙΑΓΡΑΦH ΜEΛΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣIΖΕΤΑΙ ΑΠO ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤEΣ ΣΕ ΠΕΡIΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΕI OΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣIΑ, ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡA, ΤΗ ΔΡAΣΗ H ΤΟ ΛOΓΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΙAΖΕΙ ΤΙΣ ΑΡΧEΣ ΤΟΥ ΠΑΡOΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕI ΣΗΜΑΝΤΙΚO ΠΡOΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚO ΤΟΥ ΚOΜΜΑΤΟΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤOΧΩΝ ΤΟΥ H ΣΕ AΛΛΑ ΜEΛΗ.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΟΙ ΑΠΟΦAΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚEΣ ΠΑΡΕΜΒAΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΜEΣΑ ΑΠO ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΞΙΟΛOΓΗΣΗΣ ΑΠOΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤAΣΕΩΝ ΑΝAΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡOΤΗΤΑ. ΚAΘΕ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΜΒAΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΛH ΠΛΕΙΟΨΗΦIΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧOΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚH ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝAΜΕΣΑ ΣΤΑ ΜEΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕIΤΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚA, ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚO ΧΡOΝΟ ΚΑΙ ΕIΝΑΙ ΔΙΑΡΚHΣ. OΛΑ ΤΑ ΜEΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ EΧΟΥΝ ΔΙΚΑIΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧHΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.

ΣΥΝEΛΕΥΣΗ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚA ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜEΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝEΛΕΥΣΗ. Η ΣΥΝEΛΕΥΣΗ ΕΚΛEΓΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤEΣ ΤΟΥ ΚOΜΜΑΤΟΣ, ΤΟΥΣ ΟΠΟIΟΥΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕI ΜΕ ΘEΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔEΕΣ ΕΛEΓΧΟΝΤΑΣ ΠΑΡAΛΛΗΛΑ ΤΟΝ ΤΡOΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟIΟ ΔΙΑΧΕΙΡIΖΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΘEΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚOΜΜΑΤΟΣ. Η ΣΥΝEΛΕΥΣΗ EΧΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓHΣ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨHΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚEΣ ΕΚΛΟΓEΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓEΣ.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤEΣ

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤEΣ EΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤHΤΩΝ ΤΟΥ ΚOΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠO ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤOΧΩΝ ΤΟΥ. ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤEΣ ΕΦΑΡΜOΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΦAΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝEΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΔHΜΟΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚA ΘEΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΤHΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝOΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΡOΠΟ ΠΟΥ ΣEΒΕΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. ΔΙΚΑIΩΜΑ ΕΚΛΟΓHΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤEΣ EΧΟΥΝ OΛΑ ΤΑ ΜEΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤEΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΔΗΜOΣΙΑ ΤΟ ΚOΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡIΖΟΝΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚO ΤOΠΟ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤEΣ ΕIΝΑΙ ΕΠΤΑΜΕΛHΣ ΟΜAΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ, ΑΜEΣΩΣ ΜΕΤA ΤΗΝ ΕΚΛΟΓH ΤΟΥΣ ΑΠO ΤΗ ΣΥΝEΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣIΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤH ΨΗΦΟΦΟΡIΑ. ΜΕ ΤΟΝ IΔΙΟ ΤΡOΠΟ ΟΡIΖΟΥΝ ΤΑΜIΑ. ΣΤΗ ΔΙAΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΗΤΕIΑΣ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤEΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΜΕ ΝEΑ ΑΠOΦΑΣΗ ΝΑ ΑΝΑΚΑΤΑΝΕIΜΟΥΝ ΘEΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΕΣ. Η ΑΔΙΚΑΙΟΛOΓΗΤΗ ΑΠΟΥΣIΑ ΜEΛΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΓΙΑ 6 ΜHΝΕΣ ΑΠO ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΕΣ ΤΟΥ ΚOΜΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΕIΤΑΙ ΠΑΡΑIΤΗΣΗ ΑΠO ΤΗΝ ΙΔΙOΤΗΤΑ ΑΥΤH.

ΤΑΜIΑΣ

Ο ΤΑΜIΑΣ EΧΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕIΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΤΟΥ ΑΝΟIΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΚOΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΣΧEΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚEΣ ΥΠΗΡΕΣIΕΣ ΤΟΥ ΚΡAΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΛHΡΩΣΗΣ ΚAΘΕ AΛΛΗΣ, ΣΧΕΤΙΚHΣ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚA, ΝΟΜΙΚHΣ ΥΠΟΧΡEΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚOΜΜΑΤΟΣ.

ΔΙAΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚOΜΜΑΤΟΣ

Η ΑΠOΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙAΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚOΜΜΑΤΟΣ ΛΑΜΒAΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦIΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΤAΡΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝEΛΕΥΣΗΣ.

ΑΡΜOΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚH ΑΡΧH, ΑΛΛΑΓH ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠIΛΥΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤIΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡOΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚO, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚA ΑΡΜOΔΙΑ ΕIΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤHΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙHΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓEΣ ΣΤΟ ΠΑΡOΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚO ΙΣΧΥΕΙ OΤΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙAΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚOΜΜΑΤΟΣ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

EΣΟΔΑ · ΔΑΠAΝΕΣ

EΣΟΔΑ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΟΣA ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΑΠO ΚAΘΕ ΠΗΓH, ΑΠO ΤΑΚΤΙΚEΣ ΚΑΙ EΚΤΑΚΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡEΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦIΛΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚEΣ ΕΞΟΡΜHΣΕΙΣ, ΔΩΡΕEΣ, ΔAΝΕΙΑ, ΜΕΡIΣΜΑΤΑ, ΤOΚΟΥΣ, ΤΗΝ ΕΚΜΕΤAΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤHΣ H ΑΚIΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣIΑΣ ΤΟΥΣ. ΔΑΠAΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓH ΤΩΝ ΔΙΑΤAΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡOΝΤΟΣ ΝOΜΟΥ, ΤΑ ΠΟΣA ΠΟΥ ΔΙΑΘEΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓAΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛHΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘEΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚOΜΜΑΤΟΣ. ΤΑ EΣΟΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΑΠAΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜEΣΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡAΠΕΖΕΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜEΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ. ΚΑΤAΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡEΠΕΤΑΙ ΜOΝΟ ΕΠΩΝΥΜΑ, ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΤΡAΠΕΖΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΠIΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΤΑΥΤOΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΘEΤΗ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΣΥΝΔΡΟΜH

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤEΣ ΟΡIΖΟΥΝ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚHΣ ΣΥΝΔΡΟΜHΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜIΑ ΚΑΤΑΒΟΛHΣ ΤΗΣ. Η ΧΡΗΜΑΤΟΔOΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΑΠO ΤΟ IΔΙΟ ΠΡOΣΩΠΟ, ΚΑΤA ΤΗ ΔΙAΡΚΕΙΑ ΤΟΥ IΔΙΟΥ EΤΟΥΣ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡEΠΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑIΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣO ΤΩΝ ΔΕΚΑΠEΝΤΕ ΧΙΛΙAΔΩΝ (15.000) ΕΥΡΩ.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η ΕΦΑΡΜΟΓH ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤOΧΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥΣ ΒΑΣIΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ, ΤΗΝ ΚΑΛH ΔΙAΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑIΣΘΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ.

PROGRESSIVES.GR